Dobrovolnictví

Dobrovolnický program nabízí klientům Elpidy i dalším zájemcům prožívání radosti skrze sdílení a smysluplné trávení volného času s těmi, kteří to nejvíc potřebují.

Díky zapojení do našeho programu můžete získat nové přátele, zkušenosti i zážitky. A také dobrý pocit z pomoci druhým. Naši dobrovolníci procházejí vstupním školením a dalším vzděláváním. V průběhu své dobrovolnické praxe si tak rozšiřují obzory v oblasti osobního rozvoje a praktických dovedností, které uplatní v rámci své dobrovolnické práce.

Spolupracujeme se základními a mateřskými školami v Praze 5 a Praze 7, Pečovatelským centrem, Armádou spásy, Charitou Praha – Holešovice. Naši dobrovolníci chodí číst pohádky dětem do mateřských škol, pomáhají s doučováním dětem základních škol, zpestřují čas osaměle žijícím seniorům anebo balí a vydávají ovoce seniorům bez domova. Zapojit se může každý, bez rozdílu věku. Jste-li otevřeni novým poznáním a máte chuť zažít, ozvěte se Zuzaně Rieger Kutině (773 644 590) nebo Markétě Dlouhé (739 305 485). Zodpoví Vám veškeré otázky a představí dobrovolnický program blíže.

Dobrovolnictví je součástí partnerského projektu Dobro na Sedmičce

Anotace projektu

“Dobro na Sedmičce rozvíjí iniciativu a podnikavost seniorů a nahlíží na ně jako na potenciální hybatele společenských změn a aktivní hráče při utváření místní komunity. Chceme se zaměřit na vytváření a udržování sociálních vazeb, mezigenerační spolupráci a společně se všemi partnery projektu působit jako katalyzátor zapojení seniorů do místní komunity. Jde nám o to, aby lidé (zejména ti starší) realizovali společensky prospěšné aktivity ve svém okolí, byli schopni zviditelňovat svoje aktuální potřeby v komunitě a dobrým příkladem pomohli širšímu okruhu svých vrstevníků.”

Cíle projektu

1. Prohloubit znalosti a dovednosti interních týmů v partnerských organizacích v oblasti využití participativních a hodnotících metod v rámci aktivit podporujících aktivní stáří.

2. Rozvinout stávající projekt dobrovolnictví nejen seniorů o nové prvky neformálního dobrovolnictví vedoucího k rozvoji občanské pomoci a mezigenerační spolupráci v komunitě zapojením širších cílových skupin a vytvořit udržitelnou podpůrnou infrastrukturu pro tyto aktivity.

3. Ověřit implementaci a možnosti využití dánského modelu vzdělávacího centra pro seniory v českém prostředí.

Partnerské role projektu

Realizátorem projektu Dobro na Sedmičce je Nadační fond Agora 7. Strategickým nefinančním partnerem je MČ Praha 7, která spolupracuje na rozšiřování podpůrné infrastruktury pro neformální dobrovolnictví a vzniku Dobrovolnického Centra Agora 7. Finančním partnerem je organizace Ninin sen, která zastřešuje překlad metodiky z dánštiny v rámci pilotáže Dánského modelu, propojuje aktéry s partnery z Dánska a podílí se na přípravě finální metodiky.

Nefinančním partnerem projektu je rovněž Elpida, se kterou Agora 7 spolupracuje na provozu vzdělávacího centra Přístav 7 jako jeho finanční podporovatel. Úzce spolupracujeme na komunitních aktivitách v rámci Prahy 7. Elpida poskytne svoji pobočku Bělidlo pro dílčí pilotáž dánského modelu. Všechny výstupy vzniknou v úzkém partnerství Elpidy a NF Agora.

loga ACF
logo Agora
logo Praha_7
logo Nininsen
logo Elpida